תורת היצירה של ספר יצירה

ספר יצירה הוא מקור עץ החיים, הזרע ממנו נבטו וצמחו כל הענפים, כל המדעים, התפיסות, האבות, התורות והדתות. חוקרים מעידים כי ספר יצירה הוא ספר ההדרכה שהעניק “היצרן” בורא עולם עבור כל נבראיו באמצעות אברהם אבינו, אבי המקובלים.

 ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, פותח בהכרזה דרמתית: “בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה”. לאמור: העולם נברא בשלושים ושתים אינטליגנציות: עשר ספירות בלי מה ועשרים ושתים אותיות יסוד. נתיבות החוכמה על פי ספר יצירה הן אופן הפעולה וגם דרך הפעולה, הן המקום וגם הזמן, הן נתיבות החוכמה וגם החוכמה, הן היוצר וגם היצירה עצמה.
ההוכחה לקיומה של מציאות על פי ספר יצירה הם “שלושה עדים נאמנים: עולם, שנה ונפש” (זמן, מרחב ושינוי) שמהם נברא הכל. העדים הנאמנים הם גם המגבלות שאדם צריך לפרוץ כדי לבצע צמיחה והתפתחות אישית. שלושת העדים הם המבחן שאמנם התרחשה פריצת דרך.
באמצעות אותיות א מ ש ברא אלוהים את שלושת היסודות – האויר, המים והאש, העבר ההווה והעתיד, ימין שמאל ואמצע. זכר ונקבה ברא אותם, זה כנגד זה וזה בתמורה לזה, עולם כנגד שנה כדי ליצור נפש – שינוי להמשך התפתחות.
באמצעות אותיות בגד כפרת ברא את שבעת הכוכבים, את השערים בנפש והרקיעים.
באמצעות הספירות ברא את האמת שאינה משתנה, את האורות, המידות, התדרים, האנרגיה והכוחות הקוסמיים.
באמצעות האותיות הו זח טי לנ סע צק ברא את שנים עשר החושים, האיברים, החודשים, המזלות והמנהיגים בנפש.
האינטליגנציות הן עיקרון הריבוי, מספר האינטליגנציות הוא עיקר מהותם, מספר האותיות בכל קבוצה ומספר הספירות הן הריבוי האין – סופי הנגזר מהן: הספירות לפי העיקרון הגנרטיבי העשרוני, והאותיות בהתחברן למילים, וגלגולן וצירופן עד אין – סוף. אבל הריבוי קיים רק לכאורה והוא אינו אלא עדות על האל האחד.
עולמו של ספר יצירה הוא דינמי ואינו ידוע מראש, הוא נוצר בעיני המתבונן בו ונהרס על ידי המתבונן בתהליך בלתי פוסק. עיני המתבונן הן שמטביעות בעולם את הריבוי והן אלה שמבטלות את מציאותו. רבי יהודה הלוי אמר על ספר יצירה: “ספר יצירה…הורה על אלוהותו ואחדותו בדברים מתחלפים מצד, אבל הם מתאחדים מסתכמים מצד אחר.” אלוהים ברא את האדם בצלמו ונתן לו את היכולת לברא את עולמו האישי בעצמו, אלוהים בורא כל והאדם בורא חלק. האדם של ספר יצירה בורא את המציאות שלו בצלמו, האדם מייצג את הריבוי והאל מייצג את האחדות.
פילון האלכסנדרוני, הפילוסוף היהודי היווני בן המאה הראשונה לספירה מתאר את האל כמציאות האמיתית היחידה, האל מייצג את האחדות שמעבר למספרים והאותיות בהיותו יוצרם.
בספרו “תורת היצירה של ספר יצירה” אומר פרופ’ יהודה ליבס: “ספר יצירה הוא יצירה מופלאה, חד פעמית בלשונה, בצורתה ובתוכנה, קצרה, שקולה ולקונית, שהופיעה אל תרבות ישראל מזמן ומקום בלתי ידועים, ועיצבה מחדש את פני הספרות והמחשבה היהודית. זה ספר הדרכה והוראה, עז תוכן וביטוי באשר להנהגה הרוחנית הראויה.” פעילות האל, שהיא לכאורה עניינו העיקרי של הספר מוצגת לדעתו של יהודה ליבס כדגם לחיקוי וכמודל לפעילות האנושית.
צלם – צילום, צל, אצל, דמות, מסגרת היולי, תחילי. אלוהים הוא האור והאדם הוא הכלי (צל), לאלוהים אין התחלה או סוף ואילו אדם נמצא במגבלות של התחלה וסוף. הכלי צריך את האור כדי לקבל, והאור צריך את הכלי כדי לתת, אחד קשור בשני האחד מתהווה דרך השני כדי ליצור את האיזון. אלוהים ברא עולם באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות ולכן גם האדם מעצב ובונה את המציאות שלו באמצעות שלושים ושתים אינטליגנציות.
אין אפשרות לייצר תהליך חשיבה במוח ללא האותיות והספירות, סוף מעשה במחשבה תחילה, וסוף מחשבה בספירות ובאותיות תחילה. שלושים ושתים האינטליגנציות הם הכוליות והשלמות, כל היש על כל מרכיביו, הספקטרום השלם של מציאות האור. כל התבניות האנושיות בנויות על אותיות, מילים ומספרים. כל עשייה, יצירה או בריאה אפשריים רק באמצעות ספירות ואותיות. המציאות והאינטליגנציות הם שני חלקים של אותה הוויה – היוצר והיצירה.

ספר יצירה הוא מקור עץ החיים, הזרע ממנו נבטו וצמחו כל הענפים, כל התפיסות, האבות, התורות והדתות. חוקרים רבים מעידים כי ספר יצירה הוא ספר ההדרכה שהעניק “היצרן” בורא עולם עבור כל נבראיו באמצעות אברהם אבינו לפני שלושת אלפים ושמונה מאות שנה. גודלו של ספר יצירה הוא כשלושה עמודים, אבל הוא יצר ספרות מחקר עצומה סביבו, פירושים וחיבורים. לספרות זו חשיבות עצומה בעיצוב פני היהדות, המחשבה הקבלית והפילוסופיה היהודית. ספר יצירה יצר סביבו יצירות מופת כמו ספרות הקבלה והזוהר, מחקרים בתחום הקוסמולוגי והאסטרונומי, מבנה גוף האדם, תורת הלשון והדקדוק, מיסטיקה ומאגיה ועוד. ספר יצירה הוא הביטוי האנושי של הנשמה. הפעילות הרוחנית והשיטה עליה ממליץ ספר יצירה נבנית מתוך הריסת השיטה. השיטה היא שאין שיטה.

ראשית חוכמה קנה חוכמה, ככל שתלמד תבין כמה רחוק אתה מהבנה, ככל שתעמיק בספר וברזיו תגלה שאין סוף.
ספר זה מוקדש לפיתוח “שיטת לוסקי” – שלושים ושתים האינטליגנציות על פי חוקי היצירה של ספר יצירה.

מבנה הבריאה של ספר יצירה
“בשלושים ושתים נתיבות פליאות חוכמה חקק יה (…) עשר ספירות בלימה ועשרים ושתיים אותיות יסוד” זו הכוליות כולה.

ספירות בלימה – אין – חוסר , צד שמאל
עשר ספירות בלימה  – ספירה, ספר ה’, מספר, סיפור, ספיר, אורות.

בלימה או בלי מה, כלומר אין בהם דבר, הן מסמלות את ה”לא כלום” ומתארות את הצד הסביל הנשי, את הכוחות הפנימיים, האמת המוחלטת שאינה משתנה, האורות, התדרים והמדרגות, 4 המידות ושישה העומקים. הספירות הן עץ מדרגות אל התודעה, תדר אל כוחות האור והאנרגיה הקוסמית.

משמעות הספירות: אין, אחדות, ריק, תוהו, עילה, נסתר, סוד.
הספירות מסמלים את שתי הבריתות: ברית המעור (ערווה) וברית מילת הלשון.
עשר אצבעות – חמש אצבעות כנגד חמש וברית יחיד מכוונת באמצע כמלת הלשון בפה וכמלת המעור בערווה.

אותיות יסוד – יש – מילוי, צד ימין
עשרים ושתים אותיות יסוד מסמלות את הצד הפעיל, היוזם והיוצר.
מהאותיות נוסדו החומרים בהם נבנה העולם והיש.

משמעות האותיות: יש, ריבוי, מילוי, בוהו, עלול, גילוי, פשט.

 עדים נאמנים: עולם, שנה ונפש. מרחב, זמן ושינוי.

22 האותיות בשלושה רבדים: 3 אמות, 7 כפולות, 12 פשוטות:
חוק שלוש האמות – אותיות: אמש – נפש
בראו את: 3 הרצונות, 3 היסודות, 3 האבות, 3 זמנים, זמן מרחב ושינוי.

חוק שבע הכפולות – אותיות: בגד כפרת – שנה
בראו את: 7 המורים, 7 הכוכבים, 7 ימים, 7 שערים בנפש, 7 רקיעים.

חוק שנים עשר הפשוטות – אותיות: הו זח טי לנ סע צק – עולם
בראו את: 12 החושים, 12 המזלות, 12 המנהיגים בנפש.

32 נתיבות פליאות חכמה.

נתיבות

בריאה

עולם

משימות

יסוד

אינטליגנציות

3 אמות

רצונות/זמנים

אצילות

אהבה

אויר

3 רוחניות

7 כפולות

מורים/כוכבים

בריאה

קריירה

אש

7 שכליות

10 ספירות

כוחות/מידות

יצירה

כסף

מים

10 רגשיות

12 פשוטות

חושים/מזלות

עשייה

בריאות

אדמה

12 גופניות

עולם היצירה של ספר יצירה – העולם נוצר עם הספירות והאותיות.

יסודות

3 האמות – נוצר עם

אויר

נוצר עם א רוח אויר רויה גויה חק לשון בינתים.

מים

נוצר עם מ מים ארץ קור בטן כף זכות.

אש

נוצר עם ש אש שמים חום ראש כף חובה

כוכבים

7 הכפולות – נוצר עם

שבתאי

נוצר עם ב שבתאי שבת ופה חיים מות.

צדק

נוצא עם ג צדק א’ בשבת עין ימין שלום רע.

מאדים

נוצר עם ד מאדים ב’ בשבת עין שמאל חכמה אולת.

חמה

נוצר עם כ חמה ג’ בשבת אף ימין עושר עוני.

נוגה

נוצר עם פ נוגה ד’ בשבת אף שמאל זרע שממה.

כוכב

נוצר עם ר כוכב ה’ בשבת אזן ימין חן כיעור.

לבנה

נוצר עם ת לבנה ו’ בשבת אזן שמאל ממשלה עבדות.

ספירות

עשר הספירות – נוצר עם

כתר

עומק ראשית, אחת רוח אלהים חיים

חוכמה

ועומק אחרית, שתים רוח מרוח

בינה

עומק טוב,  שלש מים מרוח

חסד

עומק רע, ארבע אש ממים

גבורה

עומק רום

תפארת

עומק תחת

נצח

עומק מזרח

הוד

עומק מערב

יסוד

עומק צפון

מלכות

עומק דרום

חושים

12 הפשוטות – נוצר עם

ראיה

נוצר עם ה טלה ניסן כבד ראיה סמיות.

שמיעה

נוצר עם ו שור אייר מרה שמיעה חרשות.

ריח

נוצר עם ז תאומים סיון טחול ריחה ותתרות.

דיבור

נוצר עם ח סרטן תמוז המסס שיחה ואלמות.

טעם

נוצר עם ט אריה אב כוליא ימין לעיטה רעבון.

מעשה

נוצר עם י בתולה אלול כוליא שמאל מעשה וגדמות.

תשמיש

נוצר עם ל מאזנים תשרי קורקבן תשמיש סריסות.

הלוך/דרך

נוצר עם נ עקרב מרחשון קיבה הלוך חגרות.

רוגז/בטן

נוצר עם ס קשת כסלו יד ימין רוגז ונטול כבד.

שחוק/מוח

נוצר עם ע גדי טבת יד שמאל שחוק ונטול הטחול.

הרהור/לב

נוצר עם צ דלי שבט רגל ימין הרהור ונטול הלב.

שינה/תא

נוצר עם ק דגים אדר רגל שמאל שינה נעור.